Källor och litteratur
Otryckta källor
Lantmäteriet i Kristianstad
Charta öfwer det så kallade fribetet uti Rinkaby bys Wång afmät åhr 1751
af Gab Norström

Charta öfver Rinkaby Kyrkobys Fäladsmark Maden kallad, Christianstad Län, Willands Härad, Geometrice refwad och delad år 1798, Carl Igerström, Commisionslantmästare

Charta öfver Tvistige Rågångarne Emellan Rinkabys och Wiby Kyrkobyar. En holmes omfattning i Helge å belägen uti Christianstads Höfdinge Döme och Willands Härad upprättad Julü 1769 av Mattias Dahlbom

Geometrisk Charta öfwer Rinkaby by med dess in- och utägor i Skåne, Christianstad Län, Willands Härad och Rinkaby sockn, författad 1751-53 av Gab Norström
- med tillhörande beskrivning

Kopia av Karta över ägorna till Rinkaby Kyrkoby, Willands Härad och Christianstad Län, upprättad år 1832 samt i laga skifte fördelte år 1840 av Per Jönsson
- med tillhörande beskrivning

Regionmuseet i Kristianstad
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister

Tryckta källor
"Bidrag till Sveriges officiella statistik"

Litteratur
Handlingar angående Villands härad, utgivna av Villands härads hembygdsförening XVIII, Kristianstads Boktryckeri Aktiebolag, 1961

Handlingar angående Villands härad, utgivna av Villands härads hembygdsförening, 1937

Mårtensson, Andres W. (red.), Attraktiv kulturbygd. På upptäcktsfärd i Kristianstads kommun, Kristianstad 1995 1:2

Nilsson, Sven, Rinkaby kyrka 1250-1953, Kristianstads Boktrycker AB, 1953

Pamp, Bengt, Ortnamn i Skåne, 1983

Tryckta kartor
Adlerstiernas karta från 1747

Berggrundskartan 3 E KARLSHAMN SV. 1990, SGU Ser. Af nr 167

Buhrmans geometriska karta 1684

Generalstabskartan 1856

Generalstabskartan 1937

Jordartskartan 3 E Karlshamn SV. 1991, SGU Ser. Ae nr 106

Kristianstads läns Hushållningssällskaps ekonomiska karta 1928-32

Skånska Rekognoseringskartan 1812-1820

Foto, bild- och kartredigering
Jan Olsson

Internetadresser
http://pop2.ddb.umu.se/visualisering/Tabverk/Start
http://www.scb.se