Natur
De betade strandmarkerna och slåttrade strandkanterna visar på gammal hävd. Flertalet växter och djur, främst fåglar som levde idet "gamla" landskapet återfinns här. De ofyllda lertagsdammarna i nordvästra delen av socknen är häckningsplats för åtskilliga fåglar.
Det växer bl.a. rikligt med strandvial, vid Rörbäckens utlopp finns ängar med rester av myskgräs och även en bit uppströms finns torrängar med intressant flora.
På ängsmarkerna trivs gökblomster, höskallra, kärrspira och ängsvädd, vilka är tecken på ogödslad ängsmark.


Kartan ovan visar de områden vid Rinkaby som har speciella natur- och kulturvärden. Området streckat med grönt visar "ängs- och hagmark" och streckad röd markering själva bytomten. Streckat gult visar "riksintresse kulturvård" medan hela det blå streckade området står för "riksintresse natur".

Nästa>