Fribetet och krogen
1751 förelåg en tvist angående ett område beläget i norr mot Viby till. Lantmätaren skriver att "I norr från Rinkaby By och uti dess Wång ligger en liten park, 'Fri-betet' kallad...". Detta var ett kronobete, sedan "urminnes tider" tillhörande kronan, som uppläts åt resande att fritt beta sina kreatur på. Detta utnyttjades särskilt flitigt sedan Åhus blev lastageplats för Kristianstad.
Tvisten gällde i huvudsak att Rinkabys åbor hade ärjat för långt in på fribetet. Dessa försvarade sig med att de ej kände till fribetets gränser. Efter att det blev bevisat att betet sedan några hundra år tillbaka legat till allmänt bruk frånkände sig Rinkabys bymän all nyttjanderätt.
Förutom att fribetet blev uppmätt och utstakat, så hägnades två tunnland in längst i söder. Där inrättades en krog för trumpetaren Kraft.

<Tillbaka