Kartmaterialet
Det finns huvudsakligen två ägomätningskartor av äldre datum, med beskrivningar, att tillgå för Rinkaby by. Den äldsta är en "Geometrisk karta öfver Rinkaby by med dess in- och utägor" från åren 1751-53, uppritad av lantmätarea Gab Nordström. Det är en jordrevningskarta som tillkom eftersom det varit skiljaktigheter om jordegendomarna. Byns åker och äng skulle sammanslås och sedan fördelas på hemmanen efter ränta och tiondesättning. Även en delning av byns hustomter företogs i samband med jordägovärderingen.
Laga skifteskartan som upprättades av lantmätare Per Jönsson visar både gårdarnas placering före skiftet och fördelningen av de nya skiftena. På kartan står det att den upprättades 1832. I beskrivningen över gårdarna använder vi dock årtalet 1831, eftersom det var då laga skifte inleddes efter igångsättningsbeslut fattat av härads-rätten i Fjälkinge, och uppmätningen påbörjades. Konsekvent nämns i texten det tidigaste årtalet för respektive förrättning eller karta.
Bebyggelsen låg samlad i en s.k. platsby med kyrkan längst i söder. På de båda nämnda kartorna är gårdarnas geometriska form med de olika gårdshusen inritade. De flesta gårdarna var fyrlängade och mer eller mindre kringbyggda. På en annan karta från 1798 över fäladsmarken sydväst om byn, finns Rinkaby bys gårdar prydligt inritade som hus.
Den ekonomiska kartan från 1928-32 har använts som jämförelse av gårdarnas placering. Även på Generalstabskartan uppritad 1937 kan man studera detta.
Dessutom har vi tagit med Buhrmans geometriska karta från 1684 och Adlerstiernas karta från 1747 för att visa en överblick av dåvarande landskap och dess beskogning.

<Tillbaka